Zostań ławnikiem sądowym

Magdalena Jabłońska
,

Rada Miasta Bydgoszczy, na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2019, poz. 52) wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020 – 2023.

Obecna kadencja ławników sądów powszechnych 2016 – 2019 kończy się 31 grudnia 2019 roku. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

W myśl art. 158 w/w ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

– jest nieskazitelnego charakteru;

– ukończył 30 lat;

– jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;

– nie przekroczył 70 lat;

– jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

– posiada, co najmniej wykształcenia średnie i średnie branżowe

Wszystkie informacje dostępne są tutaj lub pod nr tel. 52 58 58 021

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszcz

Reklama