Zmiany w prawie użytkowania wieczystego gruntów

Magdalena Jabłońska
,

1 stycznia 2019 roku przechodzi na własność prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami:

• mieszkalnymi jednorodzinnymi,

• mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale

mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, itp.

Wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku.

Opłatę za rok 2019 należy uiścić w terminie do 29 lutego 2020 r. Natomiast opłatę za 2020 rok i lata następne należy uiścić w terminie do 31 marca każdego roku. Powyższe opłaty należy wnosić bez uprzedniego wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego (IWM), wymieniony w stosownym zaświadczeniu.

UWAGA: W tytule wpłaty należy wpisać: „OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE”

Zaświadczenie zostanie wydane przez Miasto z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (bez dokonania opłaty skarbowej) lub na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (opłata skarbowa 50 zł). Zaświadczenia dostarczane będą na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub na inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczono korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego.

Wszelkie informacje dotyczące ustawy przekształceniowej można uzyskać w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, 85-102 Bydgoszcz, budynek A, pokój nr 1, 4, 10 lub 11.

W przypadku nieruchomości Gminy Bydgoszcz (tel. 52 58-59-440 lub 52 58 58 272 lub z końcówką 418, 286, 319, 805).

W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa (tel. 52 58 58 190, 52 58 58 608 lub 52 58 59 235).

Powyższe zmiany reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U z 2018 r., poz.1716).

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama