Zmiany w deklaracjach „śmieciowych” już od 6 września

Magdalena Jabłońska
,

Zmiany po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaczynają obowiązywać już od jutra, 6 września. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali brak segregacji, muszą złożyć nowe deklaracje.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kilka zmian dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

• Wprowadza obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

To oznacza, że nie ma już możliwości oznaczenia w deklaracji braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nie będzie możliwe wskazanie braku prowadzenia selektywnej zbiórki w deklaracji. Wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali wcześniej brak prowadzenia selektywnej zbiórki, muszą złożyć nowe deklaracje wskazujące prowadzenie selektywnej zbiórki. Termin na złożenie nowych deklaracji upływa 10 października br.

• Zmienia się też termin składania nowych deklaracji

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty zmiany).

• Brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

4 września 2019 r. Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła uchwałę dotycząca określenia nowych wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Wszystkie zmiany zostały uwzględnione w nowych wzorach deklaracji.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama