Wyższe dopłaty do wymiany pieców

Magdalena Jabłońska
,

Na najbliższej sesji Rady Miasta Bydgoszczy, rozpatrywany będzie m.in. projekt uchwały prezydenta miasta w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji. Podjęcie uchwały przez radnych skutkować będzie zwiększeniem dofinansowania do wymiany pieców.

Zwiększenie dotacji z 3 do 5 tysięcy złotych oraz dodatkowa dotacja do kompleksowych inwestycji wymiany pieców węglowych w budynkach wielorodzinnych, wynosząca nawet do 3 tysięcy złotych – to proponowane zmiany w uchwale, które mają doprowadzić do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Na najbliższej sesji radni zdecydują o większym dofinansowaniu do wymiany pieców węglowych.

Z wyższego dofinansowania będą mogli korzystać mieszkańcy, którzy chcą wymienić źródło ogrzewania opalane paliwem stałym, tj. węglem lub drewnem na niskoemisyjne urządzenia grzewcze zarówno w lokalach mieszkalnych, budynkach jednorodzinnych lub w formie kompleksowego przedsięwzięcia w budynkach wielorodzinnych. Wnioskując o wsparcie finansowe trzeba zlikwidować piece i podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej, zastosować odnawialne źródła energii tj. pompy ciepła, instalację elektryczną lub gazową. Trzeba pamiętać, że likwidowane piece na paliwo stałe muszą być jedynym źródłem dotychczasowego ogrzewania.

Zmiana proponowana w uchwale polega na zwiększeniu dotacji do 5 tysięcy złotych na jeden lokal mieszkalny lub budynek jednorodzinny. Do tej pory wysokość dotacji wynosiła 3 tysiące złotych. Kolejnym finansowym wsparciem jest możliwość uzyskania dodatkowej dotacji w przypadku kompleksowego podłączenia budynków wielorodzinnych do niskoemisyjnych źródeł ciepła. W tym przypadku kwota dofinansowania uzależniona jest od wybranego źródła ciepła. Maksymalnie wynosić będzie dodatkowe 3 tysiące złotych na lokal – gdy zdecydujecie się na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowe dwa tysiące złotych otrzymają osoby, które zastosują instalację z wykorzystaniem energii elektrycznej. Na dodatkowy tysiąc złotych mogą liczyć mieszkańcy, którzy zastosują piec na paliwo gazowe. Warunkiem do skorzystania z dodatkowej dotacji jest zasada „zero węgla w całym budynku” po zakończeniu inwestycji.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadają inny tytuł prawny do nieruchomości. Nabór wniosków na dotację do wymiany pieców w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych prowadzony będzie w terminie od 2 stycznia do 31 października roku budżetowego, w którym miałaby nastąpić dotacja. Z kolei nabór wniosków dofinansowania inwestycji kompleksowych realizowanych w budynkach wielorodzinnych będzie prowadzony od 15 listopada do 31 grudnia danego roku budżetowego poprzedzającego rok wypłaty dotacji.

Proponowane zmiany wynikają z konieczności poprawy jakości powietrza w naszym mieście, w sezonie grzewczym. Większe wsparcie finansowe powinno doprowadzić do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, które działa niekorzystanie na samopoczucie oraz zdrowie. O proponowanych zmianach zdecydują radni Rady Miasta Bydgoszczy na najbliższej sesji tj. 25 września.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama