Wyprawka szkolna po nowemu

Marek Tomaszewski
,

Zmieniły się przepisy dotyczące udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 8 września.

29 lipca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Na tej podstawie  w roku 2017 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub do kształcenia w zawodach, zostali objęci uczniowie: słabowidzący, słabosłyszący, niesłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać do 8 września 2017 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń, nauczyciel lub pracownik socjalny za zgodą rodziców ucznia (opiekuna prawnego).

Reklama