Weź udział w III edycji konkursu Drzewo Pokoleń

Wiktoria Raczyńska
,

To już III edycja konkursu, którego celem jest promocja najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej, wymiana dobrych praktyk, a także integracja podmiotów i osób, które przyczyniają się do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów.

Konkurs organizowany jest przez Miasto Łódź, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach V Łódzkich Senioraliów.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych zgłoszeń w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę nominowanych. Finaliści zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Każdy z nich otrzyma dyplom, zwycięzca zostanie również uhonorowany statuetką.

Finaliści konkursu zostaną wyłonieni w głosowaniu internetowym, które rozpocznie się 12 maja i potrwa do 24 maja 2018 r.

WYNIKI KONKURSU

Zwycięzców konkursu poznamy podczas uroczystej gali stanowiącej podsumowanie V Łódzkich Senioraliów, która odbędzie się 25 maja 2018 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukoronowaniem gali będzie koncert znanego artysty.

WAŻNE DATY

Konkurs realizowany jest w pięciu etapach:

  1. Etap 1 – zgłaszanie kandydatów do nagród – 22 marca – 22 kwietnia
  2. Etap 2 – ocena formalna zgłoszeń do 25 kwietnia
  3. Etap 3 – ocena merytoryczna – ogłoszenie nominacji – do 12 maja
  4. Etap 4 – głosowanie internetowe na nominowane projekty – 12 maja – 24 maja
  5. Etap 5 – ogłoszenie wyników i uhonorowanie zwycięzców – 25 maja

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ

Do udziału w konkursie mogą zgłosić się wszyscy, którzy mając na uwadze dobro seniorów, podejmują działania zmierzające do poprawy jakości ich życia.

W konkursie Drzewo Pokoleń ustanowiono następujące kategorie nagród:

  • samorząd – kategoria adresowana do jednostek samorządu terytorialnego (tj. gmin, powiatów, województw) oraz samorządowych jednostek organizacyjnych (tj. jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, np. muzeów, bibliotek, ośrodków kultury czy sportu);
  •  organizacja pozarządowa – kategoria adresowana do podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450);
  • senior – lider – kategoria adresowana do osób fizycznych lub grup nieformalnych;

Zgłoszenia do konkursu może dokonać kandydat do nagrody, a także osoba lub podmiot, który uzyskał zgodę kandydata.

Kandydaci do nagrody mogą zgłaszać się we własnym zakresie lub zostać zarekomendowani przez samorządy oraz organizacje pozarządowe ( samorządy oraz organizacje pozarządowe mogą rekomendować działania/projekty realizowane przez ngo, seniorów oraz grupy nieformalne).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny tutaj.

materiały nadesłane: Oddział ds. Polityki Senioralnej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, UMŁ

Reklama