Smog – nowa platforma dla mieszkańców

Magdalena Jabłońska
,

Miasto uruchomiło nową platformę informacyjno-edukacyjną dla bydgoszczan – dzięki niej można sprawdzić jakość powietrza na terenie całego miasta, a także uzyskać dostęp do informacji związanych z programami i akcjami dotyczącymi walki ze smogiem. Projekt uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych.

Nowa platforma to element kampanii edukacyjnej prezentującej korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji niskiej emisji. Tutaj można zapoznać się z wynikami modelowania jakości powietrza dla Bydgoszczy.

Jako jedno z pierwszych miast w Polsce nasze miasto posiada system służący do oceny dokładnego rozkładu zanieczyszczeń powietrza. Dzięki modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń uzyskano ich czasowy i przestrzenny rozkład na terenie całego miasta.

Mapa jakości powietrza przedstawia stężenia godzinowe pyłu PM10, PM2,5 w µg/m3 w dowolnym punkcie. Ponadto, na mapie prezentowane są w czasie rzeczywistym pole i kierunek wiatru; parametr ten odgrywa decydującą rolę w rozpraszaniu zanieczyszczeń powietrza. Prognoza jakości powietrza obejmuje 24 następne godziny.

Oznacza to, że mieszkańcy mogą sprawdzić, jaki jest i jaka będzie jakość powietrza dla każdego dowolnie wybranego miejsca. Mapa pomaga też porównać i raportować jakość powietrza w poszczególnych jednostkach urbanistycznych, dzięki czemu można zaplanować aktywność na zewnątrz.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na platformie znaleźć można także informacje związane z programami prowadzony przez Miasto, których celem jest walka ze smogiem.

To, m.in., program „Czyste Powietrze”– w trosce o zdrowie, klimat i środowisko. To rządowy, powstały z inicjatywy Ministerstwa Środowiska, kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Mieszkańcy mogą skorzystać z możliwości dofinansowania nowych źródeł ciepła i zdobyć pieniądze na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Wszelkie informacje znajdują się tutaj.

Miasto Bydgoszcz przyznaje także właścicielom, współwłaścicielom i najemcom samodzielnych lokali lub budynków mieszkalnych usytuowanych na terenie miasta, dofinansowanie w wysokości 100 procent kosztów poniesionych na zakup urządzenia ekologicznego, jednak nie więcej niż 3 000 zł.

Wnioski o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną należy składać do Urzędu Miasta Bydgoszczy nie później niż do 31 października roku budżetowego, w którym wypłata dotacji miałaby nastąpić.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się tutaj.

Warto wiedzieć:

W Polsce normy dla pyłów zawieszonych są ustalone na następujących poziomach:

poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy),

poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy),

poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy).

poziom dopuszczalny 40 µg/m3 (roczny).

Poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3 (roczny).

Normy stężenia pyłu zawieszonego zalecane przez Światową…Organizację™ Zdrowia (WHO):

norma średniego 24-godzinego stężenia pyłu PM10: 50 µg/m3

norma średniego rocznego stężenia pyłu PM10: 20 µg/m3

norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM2,5: 25 µg/m3

norma średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5: 10 µg/m3

źródło: bydgoszcz.pl

Reklama