Powołano Bydgoską Radę ds. Równego Traktowania

Magdalena Jabłońska
,

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wręczył powołania członkom Rady ds. Równego Traktowania. Do zadań Rady będzie należało między innymi monitorowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji, edukowanie i promowanie idei i postaw równego traktowania, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy.

Powołanie Rady zapowiedziała w maju zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz. – Powołanie Rady ds. Równego Traktowania to odpowiedź na pojawiające się sytuacje dyskryminacji i niesprawiedliwego traktowania. Miasto zamierza kompleksowo przeciwdziałać wszelkim przejawom nietolerancji – bydgoska rada będzie organem wspierającym prezydenta w takich działaniach – mówiła.

Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”. Wyrównywanie szans i doprowadzenie do zmian świadomości społecznej w zakresie ich kompetencji i aspiracji jest ważnym aspektem zarządzania miastem.

– Zależy mi, żeby w Bydgoszczy każdy czuł się dobrze – szanowany i akceptowany. Chcemy kompleksowo przeciwdziałać wszelkim przejawom nietolerancji i dyskryminacji. Zależy nam też na koordynacji działań w tym zakresie różnych podmiotów. Wręczając państwu powołania mogę też oficjalnie zainaugurować działalność Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania – mówił podczas inauguracji prezydent Rafał Bruski.

Rada jako podmiot niezależny, pełniący rolę doradczą i konsultacyjną zajmować się będzie zwalczaniem wszelkich przejawów dyskryminacji, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne. Do zadań rady należeć będzie przede wszystkim: inicjowanie działań zmierzających do realizacji zasady równego traktowania, promowanie współpracy samorządu, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania, monitorowanie, obserwowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji i zaleceń, edukowanie oraz promowanie idei równego traktowania oraz dobrych praktyk poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów i innych wydarzeń, opiniowanie projektów uchwał, programów oraz innych dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy pod kątem realizacji idei równego traktowania.

Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania składa się z przedstawicieli różnych środowisk – wszystko po to, by w pracy nad zmianami postaw mieszkańców miasta w pełni wykorzystać wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie zawodowe jej członków.

Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania na lata 2019-2023

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Iwona Waszkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Agnieszka Bańkowska, Dyrektor Biura Zdrowia i Polityki Społecznej
Dorota Glaza, Koordynatorka Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Joanna Zataj-Ross, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. Współpracy Międzynarodowej
Krzysztof Jankowski, Dyrektor Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Przedstawiciele Rady Miasta Bydgoszczy

Joanna Czerska-Thomas
Anna Mackiewicz
Szymon Wiłnicki

Przedstawiciel Bydgoskiej Rady Seniorów

Maria Gałęska, Przewodnicząca Bydgoskiej Rady Seniorów

Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy

Beata Żeligowska, Uczennica XV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Anna Strojna, psycholog, terapeuta, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy,

Przedstawiciel Policji

sierż. szt. Rafał Wohlfeil, Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Przedstawiciel Straży Miejskiej

Jacek Anhalt, Zastępca Komendanta ds. Specjalistycznych, Straż Miejska w Bydgoszczy

Przedstawiciele uczelni wyższych

Radosław Cichański, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr n. med. Marta Podhorecka, Collegium Medicum im. K. Rydgiera w Bydgoszczy
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
dr Michał Cichoracki, Wyższa Szkoła Gospodarki,
prof. nadzw. KPSW dr hab. Monika Jaworska-Witkowska
dr Lidia Nowakowska

Przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej

mecenas Daniel Lakner, Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy

Przedstawiciel Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

mecenas Aleksandra Rommel, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy

Miejski koordynator projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”

Przemysław Nowakowski

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Damian Aptowicz, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Krzysztof Badowski, Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka” w Bydgoszczy
Michał Orzechowski, Fundacja „Kultura w Zatoce”
Kosma Kołodziej, Fundacja Kulturotwórcza „Grupa w Działaniu”
Katarzyna Zwierzchowska, Fundacja Dum Spiro, Spero
Tadeusz Bosman-Krzyżanowski, Fundacja Pod Imieniem Bosmana
Joanna Gus, Fundacja Emic
Grażyna Wyżlic-Czerwińska, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
Barbara Łosińska, Stowarzyszenie Stan Równości
Anna Wróblewska-Zawadzka, Fundacja Feminoteka

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszcz

Reklama