Miasto wspiera remonty zabytkowych kamienic

Magdalena Jabłońska
,

Do połowy lutego 2019 roku można składać wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

W tym roku pula na remonty konserwatorskie to 1,3 miliona złotych. Wnioski można składać do 15 lutego. Następnie zostaną one ocenione przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ważnymi kryteriami są, między innymi, wartość historyczna budynków oraz ich położenie. Ostateczną decyzję w drodze uchwały podejmuje Rada Miasta.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, z terenu miasta Bydgoszczy. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 procent nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Starego Miasta stosowany jest cały pakiet działań. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie i nakazy remontów. Wprowadzono również zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy na estetyczne witryny, przebudowywane są ulice i plac wokół Starego Miasta i w Śródmieściu, restylizacji poddano mosty, porządkowane są nośniki reklamowe, powołano też społeczną radę d.s. estetyki, która opiniuje kluczowe projekty.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą,
  • wskazanie zabytku,
  • udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego,
  • kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,
  • kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
  • określenie wysokości dotacji na prace, o którą ubiega się wnioskodawca,
  • informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
  • informację o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na prowadzenie prac przy tym zabytku,
  • wykaz prac wykonanych na przedmiotowym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie.

Wnioski adresowane do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta (ratusz, Jezuicka 1). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu – 52-58-58-9299 i 52-58-58-9298

Wzór wniosku do pobrania tutaj.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama