Konkurs na logo Rady ds. Równego Traktowania

Magdalena Jabłońska
,

Ratusz zaprasza do udziału w konkursie na projekt graficzny logo Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, który w najlepszy sposób pokazywałby profil jej działalności. Prace można nadsyłać do 16 marca.

Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego Rady ds. Równego Traktowania, zgodnie z aktualnymi trendami projektowania logo i jednocześnie wskazującego na profil jej działania.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać do 16 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs na projekt logo BRRT”.

Na laureata konkursu czeka nagroda rzeczowa.

Szczegółowe informacje o konkursie określa regulamin dostępny tutaj.

Rada została powołana 9 lipca 2019 roku przez Prezydenta Rafała Bruskiego. Do jej zadań należy między innymi monitorowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji, edukowanie i promowanie idei i postaw równego traktowania, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy.

Rada jest podmiotem niezależnym, pełniącym rolę doradczą i konsultacyjną. Zajmuje się zwalczaniem wszelkich przejawów dyskryminacji, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne. Do zadań Rady należy przede wszystkim: inicjowanie działań zmierzających do realizacji zasady równego traktowania, promowanie współpracy samorządu, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania, monitorowanie, obserwowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji i zaleceń, edukowanie oraz promowanie idei równego traktowania oraz dobrych praktyk poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów i innych wydarzeń, opiniowanie projektów uchwał, programów oraz innych dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy pod kątem realizacji idei równego traktowania.

Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania składa się z przedstawicieli różnych środowisk – wszystko po to, by w pracy nad zmianami postaw mieszkańców miasta w pełni wykorzystać wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie zawodowe jej członków.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama