Jedź na staż do Włoch, Hiszpanii lub na Maltę

Magdalena Jabłońska
,

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne realizuje projekt Mobilni na rynku pracy 2, adresowany do osób, które nie uczą się i nie pracują, mają do 35 lat i są mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego.

Unijny projekt „Mobilni na rynku pracy” powraca z drugą edycją. W poprzednim projekcie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Większość z nich znalazła pracę po projekcie.

Tym razem staże realizowane będą we Włoszech, Hiszpanii i na Malcie. Oprócz staży ze środków unijnych finansowane będą dodatkowo: wycieczki po kraju pobyt i kursy językowe. Ponadto finansują uczestnikom  również zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazd, ubezpieczenie etc., a w Polsce kursy językowe i zawodowe, pośrednictwo pracy i wiele innych.

Dla kogo jest ten projekt?

Dla osób młodych (18-35 lat) mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim, które nie pracują i nie uczą się, nie studiują, w tym również niepełnosprawnych.

Na czym polega projekt?

Celem projektu jest pomoc młodym osobom w wejściu/powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia, jak szkolenia i kursy dla uczestników w tym międzynarodowy wyjazd i odbycie zagranicznego stażu zawodowego:

a) zanim wyjedziecie, w Polsce PTE zapewni wam przygotowanie do pobytu za granicą – kurs zawodowy (dla osób przebranżawiających się lub bez wyuczonego zawodu), szkolenia językowe, lekcje o kulturze kraju wyjazdu, wyjazd integracyjny z grupą (ok 11 osób) i różnego rodzaju warsztaty,

b) wyjazd zagraniczny – 2-miesięczny grupowy pobyt za granicą. W tym czasie odbędziecie staż zawodowy, ale również weźmiecie udział w dalszym kursie językowym, a dzięki wycieczkom, imprezom kulturalnym i innym atrakcjom poznacie lepiej kraj i jego kulturę,

 

c) wsparcie po powrocie do kraju – staż u pracodawcy, kurs zawodowy (dla wybranych uczestników), warsztaty, pośrednictwo pracy itp.,

d) wsparcie mentora, czyli osoby kontaktowej na każdym etapie projektu oraz za granicą, dodatkowo wsparcie opiekuna w kraju, w którym organizowany jest staż.

Jak przystąpić do projektu?

REKRUTACJA :

ETAP I: dostarczenie dokumentów tj.:
– formularz rekrutacyjny podpisany na każdej stronie, zawierający na ostatniej stronie datę i podpis kandydata na uczestnika projektu,
– nie starsze niż 5 dni roboczych zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej, wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (jeśli dotyczy),
– oryginał zaświadczenia o niepełnosprawności wydany przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Gdzie znajdziecie dokumenty i gdzie możecie je oddać po wypełnieniu?

Dokumenty można otrzymać:
– tutaj, dział: Projekty Unijne, zakładka: Mobilność,
– w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna tutaj,
– w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz.

Dokumenty można składać:
– w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna tutaj,
– na spotkaniach informacyjnych (aktualny harmonogram spotkań dostępny tutaj),
– w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy osobiście, przez osobę trzecią, lub listownie ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz,
– telefonicznie (dla osób niepełnosprawnych i nie mających dostępu do komputera) pod numerem (52) 322 90 61 lub mailowo na adres mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl (obowiązkowo skan).

Osoby, które poprawnie wypełnią dokumenty i spełnią warunki uczestnictwa w projekcie zapraszane są do kolejnego etapu.

ETAP II Rozmowa indywidualna z pracownikami projektu

W trakcie rozmowy PTE chciałoby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, dlaczego chcecie wziąć udział w projekcie, a dzięki krótkiemu testowi językowemu sprawdzą, czy znacie podstawowe zwroty pozwalające na porozumienie się za granicą.
Osoby, które pomyślnie przejdą rozmowę i test językowy zapraszane są do kolejnego etapu.

ETAP III Ocena predyspozycji do wyjazdu i pracy w grupie

W tym etapie będzie miała miejsce kolejna rozmowa z pracownikiem PTE dotycząca waszych predyspozycji do wyjazdu, a razem z innymi kandydatami weźmiecie udział w zadaniu dotyczącym pracy w grupie.

Lista uczestników przyjętych do projektu zostanie opublikowana tutaj.

Czy udział jest bezpłatny?

Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział we wszystkich formach wsparcia. Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje:

a) w ramach wsparcia w kraju: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe (za kursy zawodowe), stypendium stażowe (wyłącznie za staż w kraju),

b) komplet materiałów szkoleniowych, warsztatowych, catering (zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia), a w przypadku szkoleń/kursów/warsztatów – certyfikaty potwierdzające ich ukończenie,

c) w ramach pobytu za granicą: koszt przejazdu z i do Polski, zakwaterowania, imprez i wycieczek kulturalnych, ubezpieczenia itp. oraz kieszonkowe w celu pokrycia kosztów całodziennego wyżywania i transportu lokalnego.

Gdzie możesz dowiedzieć się czegoś więcej:

– na spotkaniu informacyjnym, (aktualny harmonogram spotkań dostępny tutaj,
– w biurze projektu w siedzibie lidera (PTE) w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34, 85-034 w pokoju 3, e-mail: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl, tel. (52) 322 90 61, z godzinami otwarcia od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do 16.00.

materiały nadesłane: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Reklama