Dotacje na zabytki – ratusz czeka na wnioski

Magdalena Jabłońska
,

Do 15 lutego 2020 roku można składać wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

W tym roku pula na remonty konserwatorskie to 1,4 miliona złotych. Wnioski można składać do 15 lutego. Następnie zostaną one ocenione przez komisję z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ważnymi kryteriami są między innymi wartość historyczna budynków, ich położenie oraz dodatkowe prace planowane przez inwestora. Ostateczną decyzję w drodze uchwały podejmuje Rada Miasta Bydgoszczy.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, z terenu miasta Bydgoszczy. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 procent nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

W ubiegłym roku dzięki miejskim dotacjom wypiękniało kilkanaście obiektów. W ostatnich latach, w celu rewitalizacji Starego Miasta, ratusz stosuje cały pakiet działań. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie i nakazy remontów. Wprowadzono również zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy na estetyczne witryny, przebudowano Stary Rynek i ulice wokół niego, restylizacji poddano mosty, przywrócono historyczny wygląd ul. Cieszkowskiego, porządkowane są nośniki reklamowe, powołano też społeczną radę d.s. estetyki, która opiniuje kluczowe projekty. Warto podkreślić, że miasto w tym roku kontynuować będzie prace we własnych obiektach zabytkowych m.in. Młynach Rothera, Muzeum Okręgowym, Hali Targowej, Teatrze Kameralnym. Na te zadania w budżecie zarezerwowano aż 85 mln zł.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą,
  • wskazanie zabytku,
  • udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego,
  • kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,
  • kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
  • określenie wysokości dotacji na prace, o którą ubiega się wnioskodawca,
  • informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
  • informację o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na prowadzenie prac przy tym zabytku,
  • wykaz prac wykonanych na przedmiotowym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie.

materiał nadesłany: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama