Dołącz do Komitetu Rewitalizacyjnego

Magdalena Jabłońska
,

Ratusz ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacyjnego, ważnego organu doradczego i istotnej formy partycypacji społecznej. Zaprasza mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarządzających nieruchomościami, osoby z niepełnosprawnością lub ich przedstawicieli, a także przedstawicieli z branży związanej z architekturą i urbanistyką.

Komitet Rewitalizacji jest organem mającym pełnić funkcję opiniodawczą i doradczą na etapie przygotowania, wdrażania i oceny działań zrealizowanych w procesie rewitalizacji. Jest jedną z form partycypacji społecznej, która została zapisana w ustawie z 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Pełni rolę kluczowego narzędzia współpracy oraz dyskusji interesariuszy z organami gminy.

W związku z podjęciem Uchwały Nr LXII/1373/18 Rady Miasta Bydgoszczy z 11 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz Uchwały Nr IV/12/18 Rady Miasta Bydgoszczy z 28 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+, prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji.

Kandydaci powinni reprezentować następujące podobszary rewitalizacji:

  • Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto, Okole, Wilczak – Jary,
  • Stary Fordon,
  • Zimne Wody – Czersko Polskie.

Kandydaci muszą przedłożyć własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy, listę poparcia oraz stosowne oświadczenia określone w regulaminie Komitetu Rewitalizacji.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy tutaj, na stronie internetowej tutaj oraz w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 B, pok. 10; rewitalizacja@um.bydgoszcz.pl

Termin złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami: do 1 lutego 2019 roku włącznie.

Zgłoszenia należy składać w wersji papierowej, z dopiskiem: Nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji, w zamkniętych kopertach: osobiście, w sekretariacie Wydziału Funduszy Europejskich, ul. Grudziądzka 9-15 B, w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy lub pocztą, na adres: Wydział Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 B, 85-130 Bydgoszcz (obowiązuje data wpływu).

Warto wiedzieć:

Rewitalizacja jest procesem ożywienia najbardziej potrzebującego wsparcia obszaru miasta tzw. obszaru rewitalizacji (Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto, Okole, Wilczak-Jary, Stary Fordon, Zimne Wody-Czersko Polskie). Realizowana jest na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+ (GPR) wspólnie przez władze Miasta, instytucje samorządowe, mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty. Idea partycypacyjnego wdrażania procesu rewitalizacji przejawia się w wielu aspektach. Począwszy od wspólnego tworzenia GPR i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a na monitoringu i opiniowaniu postępów wdrażania GPR skończywszy. Właśnie temu służy Komitet Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcje opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama