Dajemy szansę dzieciom…

Tomasz Welcz
,

Czy można wyleczyć z autyzmu? – Jeszcze nikt nie wynalazł na to lekarstwa, chociaż ostatnie badania naukowe nad przyczynami autyzmu dają nadzieję, że w przyszłości będzie można skutecznie tę chorobę leczyć. Jej początków naukowcy upatrują w okresie życia płodowego i tuż po narodzinach.

Na razie jednak chodzi przede wszystkim o to, aby doskonalić techniki diagnostyczne, umożliwiające wczesne rozpoznanie choroby. Ma to bowiem ogromne znaczenie dla dzieci i rodziców dzieci z autyzmem, pozwoli bowiem na szybsze rozpoczęcie indywidualnej terapii, która będzie w pełni dostosowana do potrzeb dziecka. Z autyzmu wyleczyć się nie da, ale można zminimalizować skutki tej choroby – mówią terapeuci z Centrum „Całym Sercem”.

Ta bolesna dla każdego rodzica chorego dziecka prawda sprawia, że często chwytają się oni wszelkich sposobów uleczenia syna czy córki. Szukają w Internecie leków, aby tylko zyskać nadzieję. Niestety, wykorzystują to różnej maści szarlatani, polecając „cudowne” i bardzo drogie medykamenty, które mają uzdrowić nasze dziecko. – Każdy lek niesie za sobą jakieś skutki uboczne, często nie tylko nie pomoże, ale może poważnie zaszkodzić – dodaje Jolanta Wierzbińska szefowa Centrum Terapii „Całym sercem”. Dlatego wszystkie leki aplikowane dzieciom powinny być przepisywane przez lekarza prowadzącego dziecko i podawane pod jego ścisłą kontrolą.

Zdarza się, że sami lekarze pierwszego kontaktu zwlekają z odesłaniem dziecka do specjalisty, tłumacząc rodzicowi, że dziecko np. zacznie mówić dopiero w późniejszym wieku. Jednak rodzice nie powinni czekać. Każdy matka i ojciec mogą zacząć działać wcześniej, niemal od chwili kiedy zauważą niepokojące objawy w rozwoju dziecka, zarówno psychomotoryczne jak i poznawcze – mówią specjaliści z Centrum „Całym Sercem”.

Gdzie zatem rodzice mogą szukać pomocy i wsparcia? Do jakich instytucji powinni się zwrócić?

– Każdy rodzic może zwrócić się o pomoc do poradni psychologiczno-pedagogicznej, punktów konsultacyjnych oraz centrów terapii, w których otrzyma pomoc. Dziecko zostanie poddane obserwacji i badaniom, na podstawie których odpowiedni specjaliści wydadzą diagnozę – mówi oligofrenopedagog Anna Kłódkowska.

Po wydaniu diagnozy – dziecko otrzyma z poradni psychologiczno-pedagogicznej opinię lub orzeczenie oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawność. W opinii zostaną opisane deficyty rozwojowe i społeczne oraz zalecenia dotyczące pracy z dzieckiem w przedszkolu czy w szkole.

Obecnie wiele terapii w przedszkolach finansowanych jest z subwencji, którą otrzymują placówki przedszkolne. Każde dziecko ma inny limit godzin przeznaczonych na indywidualną pracę z terapeutą. Godziny te dobierane są to potrzeb danego dziecka oraz w zależności od subwencji, która jest przyznawana indywidualnie. W przypadku dzieci z autyzmem są to dwie godziny dziennie. Poza tym, dla każdego dziecka musi zostać opracowany indywidualny plan terapii, według którego będą kształtowane nowe umiejętności dziecka oraz usuwane „nadmiary” w które dziecko nie powinno się angażować. Plan ten również powinni otrzymać rodzice, by mogli śledzić na bieżąco postępy dziecka, a także znać podstawowe założenia terapii.

Rodzic ma prawo wskazać metodę i terapeutę, który będzie pracował z jego dzieckiem.

Skutecznymi metodami – choć mało spektakularnymi – poprawiającymi funkcjonowanie dzieci są stosowane z powodzeniem od lat metody rehabilitacji czy wielokrotnie przebadane, oparte na dowodach naukowych terapie behawioralne – tłumaczy Jolanta Wierzbińska.

Terapeuta behawioralny określa deficyty, czyli umiejętności, które dziecko powinno posiadać, a których nie posiada. Są to zachowania typowe dla prawidłowo rozwijających się dzieci w tym samy wieku, ale nieobecne lub zbyt rzadko występujące u dzieci np. z autyzmem(np. brak rozwoju mowy, brak rozumienia poleceń). Terapeuta określa też nadmiary, czyli zachowania, w które dziecko nie powinno się angażować, a często się angażuje, niewystępujące w takim nasileniu u prawidłowo rozwijających się dzieci w tym samy wieku (np. gryzienie ręki, kręcenie w kółko, przeliczanie obiektów). Po określeniu nadmiarów i deficytów które utrudniają albo uniemożliwiają dalszy rozwój, kształcenie dziecka – ogólnie mówiąc funkcjonowanie społeczne, terapeuta behawioralny wraz z innymi specjalistami (np. logopedą, fizjoterapeutą) pisze indywidualny plan terapii dziecka. Plany te ulegają systematycznej ewaluacji.

Centrum Terapii „Całym Sercem” prowadzi zajęcia z 21 dziećmi, nie tylko autystycznymi, ale również, z zespołem Downa, zespołem łamliwego chromosomu X, niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, opóźnieniem mowy. Są to indywidualne terapie w siedzibie placówki przy ul. Gdańskiej 163/131a (teren Zawiszy), przedszkolach i w domu. Placówka pracuje metodą behawioralną i metodą rehabilitacji klasycznej.

Adresy instytucji, w których rodzice mogą uzyskać pomoc i potrzebne informacje:

Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom, ul. Kcyńska 49, 85-304 Bydgoszcz, tel. 52 737 13 35;

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Graniczna 12, Bydgoszcz, tel.692 52 53 05;

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, ul. Słoneczna 26, 85-348 Bydgoszcz, tel. 52 373 08 78;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9, tel. 52 325 44 10;

Centrum Terapii „Całym Sercem”, ul. Gdańska 163/130a, tel. 692 525 305;

Bydgoscy Terapeuci Behawioralni, tel. 608 827 089;

Towarzystwo Autyzmu w Toruniu, Kanałowa 16, tel. 607 036 648.

W tej poradni rodzice można zarejestrować się do specjalisty psychiatry na NFZ:

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, ul. Stawowa 1, tel. 52 373 85 86, 52 373 64 79, 52 373 39 71.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy, ul. Obrońców Bydgoszczy 1, tel. 52 322 52 06.

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci mieszkających na terenie Bydgoszczy. Opinia wydawana jest na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. Do wniosku o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu należy dołączyć następujące dokumenty: wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych, jeżeli badania były wykonywane w innej placówce; zgodę na przekazanie dokumentacji, jeżeli dziecko było wcześniej badane w innej poradni psychologiczno-pedagogicznej; zaświadczenie lekarza psychiatry o stanie zdrowia dziecka i/lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności; konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia; opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Toruńska 272 85-831 Bydgoszcz, tel. 52 340 15 13.

Na zdjęciu terapeuci Centrum „Całym sercem”: Jolanta Wierzbińska, Anna Kłódkowska, Mateusz Deptuła.

Reklama