Bydgoszcz otwarta i tolerancyjna

Tomasz Welcz
,

Tolerancja dla różnorodności kultur i religii, otwartość na odmienność i szacunek dla szeroko pojmowanej inności – o tym dyskutowano 18 stycznia w Teatrze Polskim podczas pierwszego spotkania z cyklu „Bydgoszcz otwarta i tolerancyjna”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kultury, sztuki i nauki, a także działacze społeczni i dziennikarze.

Inicjatorem spotkania jest forum „Obywatele Bydgoszczy” z Renatą Girzejowską, Józefem Heroldem i Grzegorzem Kaczmarkiem na czele. Celem inicjatywy jest zapobieganie aktom nietolerancji, ksenofobii i agresji, a także kształtowanie otwartych na inność postaw społecznych wśród bydgoszczan. – Na zjawiska migracji, różnorodności i wielokulturowości możemy patrzeć nie w kategoriach zagrożeń, ale szansy i nowych możliwości dla nas i naszego miasta. Procesy społeczno-gospodarcze i demograficzne stymulują do pełniejszego niż dotychczas czerpania z potencjału ekonomicznego i kulturowego innych społeczności i narodowości. Mądre i otwarte skorzystanie z tych szans wzmocni naszą tożsamość oraz wizerunek Bydgoszczy, jako miasta europejskiego, otwartego i przyjaznego – przekonują członkowie forum „Obywatele Bydgoszczy”.

Dyskutowano przede wszystkim o szeroko rozumianej edukacji antydyskryminacyjnej, która miałaby objąć szkolnictwo wszystkich szczebli, w tym także instytucje oświatowe. Ważnym tematem, który poruszono podczas debaty były także kwestie kształtowania pozytywnych postaw i wzorców zachowania w przestrzeni publicznej, którą kształtują ludzie kultury, polityki i osoby o uznanym autorytecie. Wspomniano także o konieczności badania i monitorowania zjawisk i zachowań dotyczących otwartości i tolerancji w przestrzeni publicznej.

Spotkania w ramach „Bydgoszcz otwarta i tolerancyjna” mają odbywać się cyklicznie. Wszyscy uczestnicy debaty zadeklarowali ścisłą współpracę jeżeli chodzi o zwalczanie ksenofobii i nietolerancji.

materiał: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama